KATAS KAISHUGATA
 
 
GEKISAI DAI ICHI GEKISAI DAI NI SAIFA
     
SEIYUNCHIN SHISOCHIN SANSERU
     
SEIPAI KURURUNFA SESAN
     
  SUPARINPEI  
   


KATAS HEISHUGATA
 
 
KANRYO HIGAONNA
SANCHIN
TENSHO CHOJUN MYAGI
SANCHIN
 
DojoCampos © 2023